Regeringskansliet: Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

https://svenskjakt.se/opinion/debatt/minimal-forandring-vapenagare-mojlig/

“Det norska stortinget går längre än EU:s nya vapendirektiv har tagit ett första steg mot att förbjuda de flesta halvautomatiska studsare som finns i landet. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) riktar hård kritik mot den nya vapenlagen, som innebär att de som redan har ”fel” studsare inte får behålla sina vapen.
– NJFF anser att det är oacceptabelt med ett retroaktivt förbud mot jaktvapen, som varit i bruk i många årtionden. Att de som drabbas inte ges möjlighet till kompensation gör inte saken bättre. Vi ska arbeta hårt för att det ges ersättning, säger förbundets jaktskyttekonsulent, Vidar Nilsen, i ett uttalande från NJFF.”

https://www.jaktojagare.se/kategorier/utrikes/norska-jagare-forlorar-halvautomater-20180313/

Signerat av generaldirektören för Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) signerades den 10:e april ett remissvar från MSB, där det framgår att myndigheten anser att det är viktigt begränsa alla skjutvapen och inte bara halvautomatiska. Under Dan Eliasson har nu MSB gett sig ut kompetens- och uppgiftsvatten långt utanför sitt område.

https://cornucopia.cornubot.se/2018/04/dan-eliassonmsb-viktigt-begransa-alla.html

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet konstaterar att utredarens förslag, om det antas, innebär slutet för vår idrott. Det är en unik åtgärd som föreslås – så vitt vi känner till har inga sporter blivit förbjudna på liknande sätt.

https://sdssf.se/forbundet-avstyrker-forslaget-till-implementering-av-eu-direktivet/

Efter att ha läst igenom HELA remissvaret

från Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet… så måste jag erkänna att det är utan konkurrens det bästa & mest välformulerade svar jag sett från något av Målskytteförbunden vi har i lilla Sverige & man har sett till att få med allt väsentligt & mer därtill.

Very well done !

Även Jägarnas Riksförbund gav svar på tal i sitt remissvar.

Däremot, det genompolitiserade Jägarförbundet verkar sitta still i båten …då jag inte sett dem säga kvastskaft eller flexa musklerna… vilket de hade kunnat göra om viljan fanns.
JF är trots allt det förbund som har flest antal medlemmar & skulle kunna få politikerna att ställa sig i givakt…

Nu återstår att se ifall “våra” politiker (oavsett höger/mittimellan/vänster ) anser att de behöver bry sig om vad som är viktigt för oss vapenägare.

Sveriges vapenägare (oavsett om den enskilde “endast” är Jägare eller målskytt) skulle kunnat haft en helt annan pondus OM vi hade gjort gemensam sak för länge sedan & verkat FÖR vapenägandet på alla fronter.

Referat av remissvar,via Erik Lakomaa Twitter

 1. Naturvårdsverket skriver i remissvaret att utredaren går längre än vad EU kräver, att förslagen innebär ökad administrativ kostnad för staten och innebär problem för jägare, jaktskyttar & handel. De pekar också på att utredaren vill tillståndsbelägga delar som inte definierats
 2. Fackförbundet Tull-Kust skriver i sitt remissvar att det är illegala och inte legala vapen som är problemet och att det med anledning av detta är omotiverat att gå längre än vad EU-direktivet kräver. De pekar på även att utredarens förslag orsakar onödiga problem för vapenbrukare
 3. Sveriges Vapenägareförbund avstyrker i remissvaret förslaget. De pekar på att det strider mot tillgänglig forskning, går längre än vad EU kräver, och i praktiken förbjuder vissa former av idrottsskytte. De pekar också på att utredarens förslag går emot totalförsvarets intressen
 4. Svenska Westernskytteförbundet skriver i remissvaret att de avstyrker utredarens förslag då Sverige redan uppfyller EU:s krav och det inte finns skäl att införa nya utöver dessa.
 5. Svenska Armborstunionen skriver i sitt remissvar att förslagen inte borde omfatta dem men att utredarens oklara definitioner gör att osäkerhet råder därom. De skriver också att utredaren “inte har en aning om vad ett armborst är”
 6. Skurups kommun skriver i sitt remissvar att förslagen går längre än vad direktivet kräver och komplicerar för sportskyttar och jägare - menar att regleringarna av magasin, avfyringsmekanismer, omklassning av sportvapen till A och femårslicenser bör strykas
 7. Rosersbergs Pistolskytteklubb avstyrker i sitt remissvar implementeringsförslaget. De menar att skäl saknas för att gå längre än vad EU kräver och att det liggande förslaget innebär stora problem för skyttesporten.
 8. Oxelösunds Pistolskytteklubb skriver i remissvaret att utredarens förslag hotar skyttesporten då de innebär stopp för internationellt tävlande i vissa grenar (med vapen utredaren vill klassa i kategori A). De påpekar också att utredaren föreslår licenskrav på ej definierade delar
 9. Mölndals pistolskytteförning avstyrker utredarens förslag i sitt remissvar. De menar att förslaget går betydligt längre än EU kräver och vad som varit regeringens intention, förslagen skulle också innebära allvarliga problem för skyttesporten.
 10. Linköpings kommun skriver i remissvaret att de förslag som går utöver Vapendirektivets krav (omklassning av sportvapen till A, femårslicenser och tillståndskrav för magasin och andra idag licensfria delar) måste utredas ytterligare innan beslut kan fattas.
 11. Kungsbacka-Wiske Sportskyttar avstyrker i remissvaret utredningens förslag då detta skulle hota deras verksamhet. De påpekar också att flera av de delar utredaren vill tillståndsbelägga inte är definierade och att det är orimligt att kriminalisera innehav av odefinierade delar
 12. Gustavsbergs pistolskytteklubb avstyrker i remissvaret utredningsförslaget med hänvisning till att det går mycket längre än vad EU kräver och bland annat skulle sätta stopp för internationellt tävlande i vissa skyttegrenar. De motsätter sig även bl a tidsbegränsade licenser
 13. Helsingborgs skyttesällskap skriver i sitt remissvar att utredningsförslaget ska förkastas då det går längre än vad EU kräver och står i strid med politikernas intention att ”nya begränsningar bör införas endast i den mån de innebär en konkret säkerhetshöjande nytta"
 14. Förvaltningsrätten i Malmö har inget att invända för deras vidkommande men skriver i remissvaret att det, för att uppfylla EU-krav för undantag för vapen i kategori A nog krävs att kriterierna för innehav regleras i lag, inte genom att polismyndigheten utfärdar föreskrifter.
 15. Föreningsrådet i Ale kommun avstyrker förslaget och pekar på att de har flera skytteföreningar i kommunen som skulle drabbas hårt av utredarens förslag, de påtalar också att förslagen, tvärtemot intentionen från politikerna, är “onödigt betungande för enskilda licensinnehavare”
 16. Eksjö kommun har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget vad gäller den del som rör kommunens verksamhet. De menar dock att det är nödvändigt att en konsekvensanalys som belyser konsekvenser för försvarsförmågan genomförs innan beslut fattas.
 17. Åklagarmyndigheten har remissvaret inga synpunkter på utredningsförslagen när det gäller deras verksamhet. Menar däremot att tillståndskrav för ljuddämpare ska behållas, pekar på att det inte har med direktivet att göra utan “har grund i framställningar från jägarorganisationer” Motivet till att behålla licens på ljuddämpare anges till att tillståndsgivningen för dylika för jakt “idag är mycket restriktiv” (sic vilket den inte är), att de är stöldbegärliga och avskaffat licenskrav kan leda till en ”betydande ökning av ljuddämpare på olika vapen, inte minst på tyngre kulvapen”
 18. Västsvenska dynamiker avstyrker i sitt remissvar utredarens förslag. Pekar på att det hotar deras verksamhet liksom föreningens samarbete med Försvarsmakten. De säger nej till omklassning av sportvapen till A", tidsbegränsade licenser, tillståndsplikt för fler vapendelar m m
 19. Advokatsamfundet skriver i sitt remissvar att “nya restriktioner för legalt innehavda vapen ska ske med återhållsamhet” och
  "det saknas skäl att gå längre än vad ändringsdirektivet kräver"
 20. Samlarföreningen Svevap avstyrker utredarens förslag i sitt remissvar och menar att anledning att gå längre än vad EU kräver saknas: säger nej till bla reglering av magasin, nya märkningsregler & tidsbegränsade licenser. De pekar även på att utredningen innehåller felaktigheter
 21. Skyttesportförbundet kritiserar i remissvaret utredningsförslaget för att gå längre än EU kräver och motsätter sig de förslag som går utöver direktivet, ex om magasin och idag licensfria delar. SvSF kräver också att Sverige ska acceptera EU-vapenpasset.
 22. Svenska Friskytteförbundet menar i sitt remissvar att Sverige redan uppfyller de krav EU ställer och att det inte finns behov av ytterligare restriktioner. De pekar också på att förslagen i utredningen innebär stopp för visst tävlande utomlands och för försäljning av reservdelar
 23. Sjöormens Pistolskytteklubb avstyrker i remissvaret utredningsförslaget då det går mycket längre än vad EU-direktivet kräver, och bland annat hotar internationellt tävlande i flera skyttegrenar. De menar istället att Sverige bör utnyttja de undantagsmöjligheter som ges.
 24. Pistolskytteförbundet avstyrker i sitt remissvar förslaget till implementering av EU:s vapendirektiv. Pekar b la på att utredarens definition av vapen i kategori A (“krigsmaterielkategorin”) skiljer sig från EUs, och skulle innebära att vanliga sportskyttevapen omfattades.

https://timbro.se/smedjan/sverige-sviker-sina-vapenagare/

Blanche Jarn som står bakom den artikeln…har även skrivit andra vapenvänliga & sunda/förnuftiga artiklar…

Remissammanställning EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv
Ju2015/09714/PO

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/polisen-vill-jaga-vapenagare-hardare-20180423/

Försvarsmakten Yttrande kring promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Ds2018:1

https://blickovernejden.wordpress.com/2018/04/28/remissvar-pa-promemorian-genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv-ds-20181-diarienummer-ju2018-00480-l4/

Jämmer och elände…
Verkar gå åt det hållet som förutspåddes med magasin mm…

https://www.jaktjournalen.se/forskare-varnar-for-nya-och-krangliga-vapenregler/